Skip to main content

Phd Students and Dissertations

  Current PhD Students   Dissertations

 

 

 

Current PhD students

Zdanovskis, Kristaps (2020). Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā / Opportunities for enhancing the performance of farmers non-governmental organisations in Latvia. (Scientific supervisior: dr. oec., professor Irina Pilvere)


Lilita Ābele. Ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēmas izvērtējums aprites ekonomikas kontekstā / Evaluation of the sustainable development indicator system in the context of the circular economy. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Lāsma Aļeksējeva. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija bioloģiskajā lauksaimniecībā Latvijā / Concept of sustainable development in organic farming Latvian. (Scientific supervisior: Dr. oec. Modrīte Pelše)


Monika Bišere. Redze, cilvēku darbaspējas un to nozīme darba tirgū reģionos / Vision, human capacity to work and their role in the labor market in the regions. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Inese Blanka. Zināšanu pārvaldība ilgspējīgai reģionu attīstībai / Knowledge management for regional sustainable development. (Scientific supervisior: Dr. oec. Andra Zvirbule)


Madara Dobele. Urbānās lauksaimniecības ekonomiskie un sociālie aspekti Latvijā / Economic and social aspects of urban agriculture in Latvia(Scientific supervisior: Dr. oec. Andra Zvirbule)


Jānis Ezers. Institucionālās sadarbības ietekme uz ilgtspējīgu attīstību republikas pilsētās Latvijā / The Impact of Institutional Cooperation on Sustainable Development in Cities of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Kaspars Naglis-Liepa)


Liene Feldmane. Kooperācijas un integrācijas sistēmu pārvaldības modeļi lauksaimniecībā / Governance models of cooperatives and integration systems in agriculture. (Scientific supervisior: Dr. oec. Andra Zvirbule)


Rolands Feldmanis. Meža ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās vērtības - tautsaimniecības attīstībai Latvijā / Assessment of forest economical, ecological and social values for the development of Latvian economics. (Scientific supervisior: Dr. oec. Irina Pilvere)


Vera Hohlova. Digitālās transformācijas izaicinājumi darba tirgum un sieviešu nodarbināmībai / Digital transformation Challenges for Labour Market and women employability. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Tatjana Lejava. Uzņēmējdarbības atbalsts nodarbinātības veicināšanai Latvijā / Support for Entrepreneurship to Promote Employment in Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža)


Sandra Lejniece. Patērētāja uzvedība pārtikas piedevu tirgū Eiropas reģionā / Consumer Behaviour in Food Additives Market in European Region. (Scientific supervisior: Dr.oec. Aija Eglīte)


Ieva Līcīte. Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organisko augšņu apsaimniekošanā lauksaimniecības zemēs / Evaluation of climate change mitigation potential of organic soil management in agriculture. (Scientific supervisiors: Dr.oec. Dina Popluga; Dr.silv. Andis Lazdiņš)


Jeļena Maksimenko. Lauku teritorijās pašnodarbināto personu sociālās apdrošināšanas problemātikas aspekti / Rural self-employed social security problematic aspects. (Scientific supervisior: Dr. oec. Inguna Leibus)


Inta Ostrovska. Viedās attīstības novērtējums Latgales lauku teritorijās / Evaluation of smart development in rural areas of Latgale. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Baiba Paševica. Veselības aprūpes pakalpojumu ekonomiskie aspekti Latvijā / Economic aspects of health care system of the Republic of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Linda Perkune. Sociālā uzņēmējdarbība - kā viens no vides ilgtspējas veicinātājiem / Social entrepreneurship as one of the contributors of environmental sustainability. (Scientific supervisior: Dr. oec. Lāsma Līcīte)


Sabīne Petra. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā instruments iedzīvotāju nevienlīdzības mazināšanai Latvijas reģionos / Personal income tax as a tool for reducing inequality in regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Inguna Leibus)


Aija Pilvere-Javorska. Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu reģiona attīstībai / Stock market enhancement opportunities for the development of the Baltic states region. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Svetlana Polovko. Sociālā inovācija Latvijas reģionu attīstībai / Social innovation for the developemnt of Latvia regions. (Scientific supervisior: Dr. oec. Gunta Grīnberga-Zālīte)


Ilze Priževoite. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanas izvērtējums Latvijas reģionos / The Assessment of the Salaries Policy for Pedagogues'of General Education Institutions in the Regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Anastasija Vilciņa)


Aleksandra Rizojeva-Silava. Prognozēšanas modeļu pielietojuma iespējas Baltijas valstu piena ražošanas sektorā / Applications of the simulation models in milk production in the Baltic States. (Scientific supervisior: Dr. oec. Sandija Zēverte-Rivža)


Mareks Rubīns. Biogāzes ražošanas sociālekonomiskais vērtējums Latvijā / Socio-economic assessment of the Biogas Production in Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Irina Pilvere)


Olga Shulzinger. Repatriācijas reģionālie un finanšu aspekti / Regional and financial aspects of repatriation. (Scientific supervisior: Dr. oec. Ingrīda Jakušonoka)


Mihails Šilovs. Zivju apstrādes nozares optimizācijas iespējas Latvijā / Optimization possibilities of the fish processing industry in Latvia. (Scientific supervisior: Dr. oec. Irina Pilvere)


Mairita Stepiņa. Degradēto teritoriju izmantošanas iespējas Latvijas pašvaldībās / Usage options of deprived areas in Latvia municipalities. (Scientific supervisior: Dr. oec. Modrīte Pelše)


Evija Uļjanova. Īsās pārtikas ķēdes zemniekiem un mājražotājiem, lauksaimniecības tirgus diferencēšana / Short food chains for farmers and artisan producers, differentiation of agricultural markets. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec. Baiba Rivža)


Kristīne Valujeva. Zemes lietošanas veidu optimizācijas novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā / The Assessment of Optimisation of Functional Land Management in Latvia in the Context of Climate Policy. (Scientific supervisiors: Dr. oec. Aleksejs Nipers; PhD Rogier Schulte)


Dace Ziediņa. Speciālā ekonomiskā zona kā reģionālās izaugsmes veicinātāja Latgales reģionā / Special Economic Zone as Regional Development Stimulator of Latgale Region. (Scientific supervisior: Dr. oec. Modrīte Pelše)


Sanita Collenkopfa. Pilsoniskā audzināšana vidējās profesionālās izglītības iestādē ilgtspējīgas attīstības kontekstā / Civic education in secondary vocational education institution in the context of sustainable development. (Scientific supervisior: Dr. paed. Irēna Katane)


Aleksandra Jerkunkova. Studentu prokrastinācijas izvērtēšana un tās mazināšana pašvadīto studiju veicināšanai karjeras attīstības atbalsta ietvaros universitātē / Assessing and reducing students' procrastination for promotion of self-directed studies within the framework of career development guidance at the University. (Scientific supervisior: Dr. paed. Irēna Katane)


Evita Korna-Opincāne. Karjeras atbalsta sistēmas koncepcija un tās realizēšana izglītības vidē / The Concept of Career Guidance System and its Implementation in the Educational Environment. (Scientific supervisior: Dr. paed. Irēna Katane)


Sandra Kreija-Gaikšte. Jauniešu militārās karjeras izvēles kā pilsoniskās līdzdalības veicināšana un atbalsts valsts aizsardzības kontekstā / Promotion and support of youth military career choice as civic participation within the context of national defense. (Scientific supervisior: Dr. paed. Irēna Katane)


Sarmīte Lazdiņa. Kompetencēs balstītas mācības vispārizglītojošā skolā lauku teritorijā / Competences - based Learning in General Schools in Rural Area. (Scientific supervisior: Dr. paed. Baiba Briede)


Viktorija Portere. Dialoga metodes konstruktīvā mācīšanās mediācijā / Constructive learning of dialogue method in mediation. (Scientific supervisior: Dr. paed. Baiba Briede)


Lolita Strode. Vidusskolēnu komunikatīvās kompetences veicināšana mediācijas nodarbībās / Promoting communicative competence of high school students in mediation lesson. (Scientific supervisior: Dr. paed. Regīna Baltušīte)


Marina Troškova. Mācībspēku konkurētspējas izvērtēšanas un attīstības veicināšana augstākās izglītības multikulturālā studiju vidē / Facilitating evaluation and development of academic staff's competitiveness in multicultural studying environment of higher education. (Scientific supervisior: Dr. paed. Irēna Katane)


Anna Vintere. Matemātikas izglītība augstskolā sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā / Higher mathematics education in the context of society sustainable development. (Scientific supervisior: Dr. paed. Baiba Briede)

2018

Īriste Sandra (2018). Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē / Competitiveness Promotion of Prospective Hospitality Managers in the Environment of Professional Activity. (Scientific supervisior Dr.paed. Associate Professor Irēna Katane)


Kokle-Narbuta Iveta (2018). Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei / Impacts of families education improve on quality of life in families of children with special needs. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Baiba Briede)


Lēnerts Arnis (2018). Siltumnīcefekta gāzu  emisiju samazināšana – lauksaimniecības ilgtspējīgai attīstībai Latvijā / Reduction of greenhouse gas emissions for sustainable development of agriculture in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


2017

Jeroščenkova (Rivža) Laura (2017). Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrisma attīstībā / Research of the cultural heritage in the development of Latvian rural regions. (Scientific supervisior: Dr.honoris causa, Professor Voldemārs Strīķis)


Rācene Anita (2017). Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā / The Role of Life-long Learning for Women's Career Development in the Situation of Professional Crisis. (Scientific supervisior: Dr.paed., Associate Professor Vija Dišlere)
Online: http://llufb.llu.lv/disertacijas/education/Anita_Racene_prom_darbs_2017_LLU_TF_IMI.pdf


Tokareva Tatjana (2017). Latvijas mājsaimniecību pārtikas izšķērdēšanas ekonomiskais izvērtējums / Economic Evaluation of food wasting of  households in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Professor Aija Eglīte)
Online: hhttps://llufb.llu.lv/disertacijas/economics/Tatjana_Tokareva_prom_darbs_2017_LLU_ESAF.pdf


2016

Griņeviča Līva (2016). Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā / Long-term unemployment level and affected factor analysis in regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)
Online:https://llufb.llu.lv/disertacijas/regional-economics/Liva_Grinevica_promoc_darbs_2016_LLU_ESAF.pdf


Lazdiņš Andrejs (2016). Latvijas reģionu minerālo resursu tirgus attīstība / The Development of Regional mineral resources of Market. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Emeritus Professor Jānis Kaktiņš)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/regional-economics/Andrejs_Lazdins_promocijas_darbs_2016_LLU.pdf


Renigere Ruta (2016). Izglītības ekoloģija māszinībās / Ecological  education in nursing studies. (Scientific supervisior: Dr.sc.ing., Dr.paed., Emeritus Professor Ludis Pēks)


Sannikova Aija (2016). Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Latvijā / Economic aspects of lifelong education in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Aina Dobele)


2015

Garanti (Gruziņa) (2015). Reģionālo klasteru izveides un attīstības iespējas Latvijā / Regional cluster establishment and development possibilities in Latvia. (Scientific supervisior:  Dr.oec., Professor Andra Zvirbule-Bērziņa)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/regional-economics/Zanete_Garanti_promocijas_darbs_2015_LLU.pdf


Vronskis Olafs (2015). Studentu grafiskās kompetences attīstība tēlotājas ģeometrijas studijās / Development of students' graphical competence in descriptive geometry studies. (Scientific supervisiorsDr.paed., Professor Baiba Briede, Dr.paed.,Dr.sc.ing., Associate Emeritus Professor Ilmārs Žanis Klegeris)


2014

Āboltiņš Krišjānis (2014). Automobiļu pēcpārdošanas pakalpojumu tirgus attīstības iespējas Latvijas reģionos / Development opportunities for the Latvian region in the car aftersales servicing market. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Bulderberga Zane (2014). Pilsētu un lauku mijiedarbības izvērtējums Latvijas reģionos / Evaluation of Urban and Rural Area Interaction in Latvia Regions. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Dobele (Līcīte) Lāsma (2014). Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latvijā / The development of social enterpreneurship in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Aina Dobele)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/entrepreneurship/LasmaDobele_promocijas_darbs_2014_LLU_ESAF.pdf


Dzene Skaidrīte (2014). Ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīvas Latvijā / The impact of sustainable consumption on food market in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Professor Aija Eglīte)


Lukjanska Renāte (2014). Latvijas inovācijas kapacitātes indikatoru analīze Eiropas reģiona valstu kontekstā / Analysis of innovation capacity in Latvia - in terms of countries in Europan region. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Professor Aina Muška)


Platonova Dace (2014). Zemes konsolidācija Latvijā / Land consolidation in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Anda Jankava)


Pūle Biruta (2014). Uzņēmumu ienākuma nodoklis kā instruments Latvijas reģionu attīstības veicināšanai / Tax policy for Latvian region's long term development. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Professor Inguna Leibus)


Sideļska Anita (2014). Dzīvojamā fonda un reģionu ekonomiskās attīstības mijiedarbe / Interaction of Housing Fund and Economic Development of Regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Velta Paršova)


Zaļūksne Viktorija (2014). Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas / The Urban system in Latvi and its development prospects. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor  Baiba Rivža)


Zēverte-Rivža Sandija (2014). Risku izvērtējums atjaunojamās enerģijas ražošanā lauku saimniecībās Latvijā / Risk evaluation in production of renewable energy in rural enterprises in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor  Irina Pilvere)


2013

Baltušīte Regīna (2013). Pedagoģijas studentu gatavība profesionālai darbībai skolas vidē / The  pedagogy students' readiness for professional activities in the school environment. (Scientific supervisior: Dr.paed. Associate Professor Irēna Katane)


Bērtaitis Imants (2013). Darba aizsardzības speciālista pedagoģiskā kompetence / Pedagogical competence of the labour protection specialists. (Scientific supervisior: Dr.sc.ing., Dr.paed., Emeritus Professor Ludis Pēks)


Ceriņa Sallija (2013). Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā / Innovative solutions to produce poultry products in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Grizāne Tamāra (2013). Kultūrvēsturisko parku publiskā vērtība un izmantošana tūrismā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā / Public value and use of heritage parks in north Vidzeme biosphere reserve. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Līga Mihejeva)


Latviete Ilze (2013). Eiropas Sociālā fonda loma Latvijas reģionu attīstībai / The role of the European Social fund in for balanced regional development in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Meženiece Marta (2013). Zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības reģionos / The links of knowledge creation and commercialisation processes to economic growth in the regions of the European Union. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/economics/Marta_Mezeniece_promoc_darbs_2013_LLU_EF.pdf


Naglis-Liepa Kaspars (2013). Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā / Alternative energy (biogas) production possibilities in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Modrīte Pelše)


Proškina Līga (2013). Briežkopības attīstības iespējas Latvijā / Deer framing development possibilities in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Zvirgzdiņa Rosita (2013). Piensaimniecību darbības intensifikācijas ekonomisko aspektu analītisks izvērtējums Latvijas lauku reģionos / Analytical evaluation of economic aspects in intensification of the activity of dairies in Latvian rural regions. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Modrīte Pelše)


2012

Augškalne Inese (2012). Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte / Weltanschauung in Vocational School Students. (Scientific supervisior: Dr.paed., Associate Professor Beatrise Garjāne)


Bērziņa Iluta (2012). Tūrisma ekonomiskā nozīmīguma novērtēšana Latvijas nacionālo parku reģionos / The Assessment of The Nature Tourism Economic Potential in the Development of the National Parks in the Regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Līga Mihejeva)


Bīmane Inese (2012). Profesionālās kompetences veidošanās ģeodēzijas studijās / Development of professional competence in the studies of Geodesy. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Baiba Briede)


Brūniņa Līga (2012). Erozijas ietekme uz piejūras reģionu attīstību / Impact of coastal erosion on the development of the  Coastal region. (Scientific supervisior: Dr. habil. sc. ing., Professor Pēteris Rivža)


Krieviņa Agnese (2012). Pievienotās vērtības veidošanās problēmas un palielināšanas iespējas  piensaimniecībā / Value added creation problems and its increase possibilities in dairy sector. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Laizāne Anna (2012). Latvijas lauku skolu izglītības vides mainības un daudzveidības izvērtēšana / Schools' Development Tendencies and Environmental Models in the Context of the Education Sustainability in the Latvian Rural Areas. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Baiba Briede)


Ozoliņš Jānis (2012). Integrācija piena nozares sekundārās sfēras attīstībai Baltijas valstīs / Integration for development of dairy sector secondary level in the Baltic states. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/agricultural_economics/Janis_Ozolins_promocijas_darbs_2012_LLU_EF.pdf


Vesperis (Bedinovs) Vladislavs (2012). Reģionālās attīstības novērtēšana / Regional development assessment. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Anda Jankava)


Vronska Natalja (2012). Topošo skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā / Development of prospective teacher Information and communication Technologies integration skills in household and home economics education. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Elita Volāne)


2011

Baumane (Lasteniece) Vivita (2011). Kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošana / Improvement of cadastral assessment models. (Scientific supervisior: Dr. paed., Associate Professor Velta Paršova)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/land-economics/Vivita_Baumane_promocijas_darbs_2011_LLU_EF.pdf


Čingule-Vinogradova Sanda (2011). Dienvidlatgales potenciāla izvērtējums un attīstības virzieni / Evaluation of the potential of southern Latgale and the directions of its development. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/economics/Sanda-CinguleVinogradova_promocijas_2011_darbs_LLU_EF.pdf


Grīnberga-Zālīte Gunta (2011). Klientu orientētu izglītības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana lauku konsultāciju centros / Assurance of customer-guided training services` quality at rural advisory centres. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Jankova Līga (2011). Eiropas Savienības fondu izmantošana reģionos / European Union funds use in regions. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Irina Pilvere)


Jurgelāne (Gabrāne) Ingūna (2011). Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana Latvijas reģionos / Public services regulation in Latvia regions.  (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Emeritus Professor Jānis Kaktiņš)


Kaufmane Dace (2011). Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs / Cooperation systems in tourism: the case of Zemgale region. (Scientific supervisior: Dr.oec., Associate Professor Aija Eglīte)


Liscova Anna (2011). Saimniekošanas dažādošanas iespējas Zemgales plānošanas reģiona lauku saimniecībās / Possibilities of business diversification on the farms of Zemgale planning region. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Radžele-Šulce Agnese (2011). Loģistikas pielietojuma ekonomiskie ieguvumi agrārajā sfērā / Economic benefits of logistics application in the agriculture sector. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Andra Zvirbule)


2010

Baraškina Irēna (2010). Bioloģiskās lauksaimniecības preču tirgus un konkurētspēja / Market and competitiveness of organic products. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Gode-Sokolova Ina (2010). Hiperteksts kā studentu patstāvīgas mācīšanās pilnveides līdzeklis profesionālās angļu valodas apguvē / Hypertext as a means for the improvement of students’ independent studies, while acquiring english for professional purposes. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Margarita Kaltigina)


Grīnfelde Anda (2010). Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos / Life quality of pensioners in Latvian regions. (Scientific supervisior: Dr.oec. Aija Eglīte)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/economics/Anda_Grinfelde_promocijas_darbs_2010_LLU_EF.pdf


Igaune Edīte (2010). Sociālā kapitāla izmantošanas iespējas Pierīgas reģionā / Possibilities of using social capital in Pieriga region. (Scientific supervisior: Dr.honoris causa, Professor Voldemārs Strīķis)


Kalniņa Ilze (2010). Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības vidē / Promotion and Evaluation of the Development of Secondary School Pupils1 Competitiveness within the Environment of Non-Formal Commercial Education. (Scientific supervisior: Dr.paed. Associate Professor Irēna Katane)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/education/Ilze_Kalnina_promocijas_darbs_LLU_TF_IMI_2010.pdf


Kuliša Irēna (2010). Topošo viesmīlības nozares vadītāju apkalpošanas kultūras attīstība studijās augstskolā / Development of service culture of prospective hospitality sector managers within studies at higher education institution. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Vija Dišlere)


Medne Linda (2010). Personālresursu kvalitāte viesmīlības uzņēmumos Latvijas reģionos / Quality of personnel resources of hospitality enterprises in regions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Popluga (Romanova) Dina (2010). Gaļas ražotāju un patērētāju interešu konverģences iespējas / Convergency potentialities of interests of meat producers and consumers. (Scientific supervisior: Dr. habil. agr., Emeritus Professor Kazimirs Špoģis)


Stokmane Ilze (2010). Baltijas valstu konkurētspēja un attīstības tendences / Competitiveness and development tendences of the Baltic countries. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Šulca Romēna (2010). Latvijas Pašvaldību iekšējā audita sistēmas attīstības iespējas / Development opportunities for the Latvian logical governments` internal audit system. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Ingrīda Jakušonoka)


Turuševa Larisa (2010). Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālā kompetence un tās veidošanās studiju procesā / Professional competence of the head of external relations unit and its development in the study process. (Scientific supervisior: Dr. paed., Associate Professor Sarmīte Bremze)


Upīte Ilze (2010). Ieguldījumu atbalsta izmantošana Latvijas lauksaimniecībā / Use of Investment Support in Latvian Agriculture. (Scientific supervisior: Professor Līga Mihejeva)


Vīksne Dace (2010). Latvijas reģionālo augstskolu izvērtējums un attīstības iespējas / Assessment and development perspectives of regional higher education institutions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


2009

Bite Ligita (2009). Darba vides kvalitāte un tās vadīšana Latvijas Reģionu uzņēmumos / The quality of labour enviroment and its management in enterprises of Latvian regions. (Scientific supervisior: Dr. habil. agr., Emeritus Professor Kazimirs Špoģis)


Boroņenko Vera (2009). Klasteru loma reģiona konkurētspējas paaugstināšanā / The role of clusters in the development of regional competitiveness. (Scientific supervisior: Dr.oec., Emeritus Professor Anastasija Vilciņa)


Jirgena Helma (2009). Saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas Latvijas laukos / Diversification prospects in rural areas of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Konstantinova Elīna (2009). Mentorings kā zināšanu pārneses process uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas laukos / Mentoring as knowledge transfer process promoting entrepreneurship in rural areas of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Millere Ingrīda (2009). Darbības procesi ēdināšanas uzņēmumos Latvijas reģionos / The activity processes in catering businesses in Latvia’s regions. (Scientific supervisior: Dr. habil. agr., Emeritus Professor Kazimirs Špoģis)


Pridāne Aija (2009). Dzīves kvalitātes principa īstenošana mājturības izglītībā pamatskolā / Implementation of the Principle of Life Quality in Home Economics Education at Basic School. (Scientific supervisior: Dr.paed., Professor Baiba Briede)


Siliņa (Jance) Linda (2009). Kurzemes reģiona lauksaimniecības strukturālā attīstība / The structural development of agriculture in Kurzeme region. (Scientific supervisior: Dr. habil. agr., Emeritus Professor Kazimirs Špoģis)


Slavinska Inta (2009). Loģistika reģionu attīstībai / Logistics in  region development. (Scientific supervisior: Dr. habil. agr., Emeritus Professor Kazimirs Špoģis)


2008 

Graudiņa Aija (2008). Apdrošināšanas problēmas un perspektīvas Latvijas lauksaimniecībā / Insurance problems and prospects in Latvian agricultural. (Scientific supervisior: Dr. habil. oec., Emeritus Professor Vulfs Kozlinskis)


Leibus Inguna (2008). Individuālās uzņēmējdarbības uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti / Problematic aspects of bookkeeping and taxation of sole proprietorship. (Scientific supervisior: Īrija Vītola)
Online: https://llufb.llu.lv/disertacijas/agricultural_economics/Janis_Ozolins_promocijas_darbs_2012_LLU_EF.pdf


Litavniece Lienīte (2008). Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā / Crediting in the development of the Latgale region. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Ingrīda Jakušonoka)


Ramute Līga (2008). Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma analīze un optimizācija / The analysis and optimization of the administrative-territorial division of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. habil. sc. ing., Professor Pēteris Rivža)


Sēja Tālivaldis (2008). Profesionālās izglītības attīstība Latvijas reģionos / The development of vocational education in the reģions of Latvia. (Scientific supervisior: Dr.sc.ing., Dr.paed., Emeritus Professor Ludis Pēks)


2007

Kopeika Evija (2007). Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas Latvijas reģionu attīstībā / Information and telecommunication Technologies in the reģions development of Latvia. (Scientific supervisior: Dr. habil. sc. ing., Professor Pēteris Rivža)


Pelše Modrīte (2007). Sociālā kapitāla attīstības iepējas Zemgalē / Possibilities for social capital development in Zemgale. (Scientific supervisior: Dr.honoris causa, Professor Voldemārs Strīķis)


2006

Raņķevica Viktorija (2006). Brīvās ekonomiskās zonas Latvijā un to reģionālā ietekme / Free Economic zones in Latvia and their regional impact. (Scientific supervisior: Dr.oec., Professor Ingrīda Jakušonoka)


Zvaigzne (Stanka) Anda (2006). Riska vadība Latvijas lauku tūrisma uzņēmumos / The risk management at the Rural tourism enterpreneurship in Latvia. (Scientific supervisior:  Dr.oec., Professor Līga Mihejeva)


2005

Katane Irēna (2005). Lauku skola kā izglītības vide / Rural Scool as Education environment. (Scientific supervisior: Dr.sc.ing., Dr.paed., Emeritus Professor Ludis Pēks)


Leščevica Maira (2005). Lauku uzņēmējdarbības vides attīstības iespējas Latvijā / Opportunities for developing the rural entrepreneurship environment in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)


Līce Iveta (2005). Skolēnu radošās darbības prasmju pilnveide mājturības mācībās pamatskolā /  Development of pupils' creative action skills at home economics. (Scientific supervisior:  Dr.paed., Professor Vija Dišlere)


Šļara Agita (2005). Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas procesi un to izvērtējums / Quality Evaluation System for Self-Government Territorial Development Programmes in Latvia. (Scientific supervisior: Dr.habil.oec., Professor Baiba Rivža)